Algemene voorwaarden

Laats bijgewerkt:
date

1. Begrippen

Opdrachtgever:
De opdrachtgever is de klant, een privé- of rechtspersoon waarmee Kopstorm een overeenkomst sluit.

Kopstorm:
Kopstorm is de aanbieder en de uitvoerder van de opdrachten die betrekking hebben op webdesign en andere digitale online diensten. Kopstorm is ook de opsteller en de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

2. Algemene voorwaarden

 • De offertes van Kopstorm zijn kosteloos en vrijblijvend, zowel voor de opdrachtgever als voor Kopstorm.
 • De offertes van Kopstorm zijn 1 maand geldig. Daarna vervalt het aanbod en moet de zaak opnieuw worden bekeken.
 • De periodieke kosten voor voorzieningen (hosting, apps, onderhoud…)  om websites of andere realisaties te laten draaien, zijn niet onveranderlijk. Zij evolueren met de prijzen van de aanbieders en loonstijgingen. Eventuele prijsverhogingen worden doorgerekend naar de opdrachtgever.
 • Het vragen van extra’s en/of verhogen van de complexiteit door de opdrachtgever, nadat de uitvoeringsovereenkomst werd ondertekend kunnen aanleiding zijn tot een meerkost.
 • Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn en na meerdere aanmaningen, dan is hij in verzuim. Dit betekent dat Kopstorm vanaf dat moment gerechtigd is de uitvoering van de opdracht te onderbreken of te stoppen.
 • De opdrachtgever kan ten allen tijde de opdracht afbreken. Hij kan echter geen terugvordering vragen van de tot dan toe uitgevoerde betalingen. Hij is wel verplicht de eventueel gemaakte onkosten en het nog niet betaalde maar wel gepresteerde werk, te vergoeden.
 • Het project gaat pas online na definitieve goedkeuring en aanvaarding door de opdrachtgever.
 • De in offertes en uitvoeringsovereenkomsten opgenomen realisatietermijnen, ook van de tussenfasen, zijn indicatief en geven bij overschrijding, de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
 • Onderbrekingen in de uitvoering ten gevolge van wanbetaling, of wegens het door de opdrachtgever onvoldoende ter beschikking stellen van gegevens, of het tijdens de realisatie verhogen van de omvang of de complexiteit van de opdracht, rechtvaardigen het achteruitschuiven van de afleveringsdatum.
 • Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle inhoud van de online publicaties die voorkomen in de in zijn opdracht door Kopstorm ontwikkelde projecten. Deze verantwoordelijkheid betreft tekst, beeld- en audiomateriaal en heeft betrekking op copyright, ethiek, taal en waarachtigheid. Eventuele daaruit voortvloeiende claims, aanklachten en financiële gevolgen komen onvoorwaardelijk ten laste van de opdrachtgever.

3. De uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst bevat:

 • Een concrete en duidelijke omschrijving van de opdracht
 • Een afgesproken prijs (exclusief BTW).
 • Een voorschotbedrag te betalen (indien onderling besproken) voor de aanvang van de werkzaamheden.
 • Een afspraak tot betaling in schijven, gekoppeld aan fasen in de realisatie.
 • Een clausule over aanvaarding, online gaan en volledige betaling van het project. De volledige voldoening van de afgesproken prijs zal gebeuren binnen de 3 weken na de aanvaarding.
 • De maandelijkse of jaarlijkse kosten van voorzieningen (Hosting, apps, onderhoud…) die nodig zijn om de website te laten draaien evenals een clausule over de veranderlijkheid ervan.
 • Een afleveringstermijn.

De offertes en uitvoeringsovereenkomsten zijn, behoudens schriftelijke en wederzijds goedgekeurde wijzigingen, onderhevig aan de hierboven beschreven Algemene Voorwaarden.